همکار گرامی باطلاع می رساند با واحدهای صنفی که برای معرفی کالا و خدمات خود با استفاده از تصاویر ، نمادها ،واژگان و اسامی مبتذل ، دانسته یا ندانسته اقدام به انجام تبلیغات غیرقانونی می نمایند و با این امر موجب ترویج بی عفتی و بی حجابی و اشاعه فساد و فحشا و بروز آسیب اجتماعی در جامعه می گردند به استناد ماده های 639 و 640 قانون مجازاتهای اسلامی برخورد خواهد شد.