آیین نامه اجرایی چگونگی فروش فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی)

فروش فوق العاده و حراج

ماده 5 – متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایست قبل از برگزاری ، نسبت به ارائه مدارک زیر به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند :

الف – تصویرپروانه کسب معتبر

ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج

ج – فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا

د – فهرست قیمت کالاهای مورد نظر درحالت فروش عادی و با احتساب تخفیف

ه – اعلام درصد تخفیف

ماده 6 – اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده و حراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

تبصره – تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

ماده 7 – متقاضیان پس ازدریافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و حراج و درج قیمت کالاهای موردنظر ، نرخ اولیه ، میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده 8 – در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آئین نامه اقدام به فروش فوق العاده یا حراج نماید متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده 9 – اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده ، شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف ، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستانها معرفی نمایند.

ماده 10 – نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده اتحادیه های ذیربط و اتاق اصناف می باشد.


چاپ