همکاران محترم با توجه به اینکه صدور مجوز فعالیت ، اشتغال بکار و عضویت در واحدهای صنفی و شرکت های تعاونی برای مشمولین غایب و فراری ممنوع می باشد لذا خواهشمند است موضوع رعایت گردد.