تمامی واحد های صنفی مکلفند اسامی خود و شاغلین وابسته را در سامانه https://asnaf.moi.ir و اخذ QR کد در ورودی واحد صنفی بطوریکه توسط خدمات گیرنده قابل رویت و اسکن باشد