باطلاع می رساند با توجه به حذف دفترچه های درمان و جایگزینی نسخه نویسی الکترونیک عده ای سود جو با سوء استفاده از نا آگاهی برخی بیمه شدگان و مستمری بگیران از طریق تماس تلفنی ، ارسال پیامک یا توزیع بروشور تحت عنوان صدور کارت سلامت جایگزین دفترچه های درمانی در صدد کلاهبرداری و فریب مخاطبان فوق می باشند