با استعانت از خداوند متعال و تلاش اعضا هیئت مدیره اتحادیه ، ساختمان جديد با حضور مسئولین افتتاح گردید .