با توجه به به ابلاغیه وزیر محترم کشور از جنابعالی درخواست می گردد چنانچه تا کنون اقدام به ثبت برند خود در سامانه ایرانیان اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir اقدام ننموده اید نسبت به ثبت آن اقدام نمایید و در صورت ثبت نام قبلی نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید در غیر اینصورت عواقب بعدی بعهده مسئول محترم واحد صنفی می باشد.