امضا تفاهم نامه بین اتحادیه و سرکنسولگری ترکیه

 

امضا چندین تفاهم نامه بین اتحادیه و سرکنسولگری ترکیه


چاپ   ایمیل