اهدایی اعضا صنف پوشاک به خانواده های بی بضاعت

همه ساله اتحادیه پوشاک در ایام خاص سال اقدام به جمع آوری لباس از اعضا محترم صنف نموده و به خانواده های بی بضاعت اهدا می نماید.


چاپ   ایمیل