با عنایت به مصوبات قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از اول آبان ماه سال 1400 فعالیت کلیه مشاغل منوط به در یافت و ارائه کارت واکسن کرونا توسط متصدی و کارکنان واحد صنفی می باشد بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق محل کسب آنان مطابق مقررات تعطیل و از ادامه فعالیت ایشان به صورت جدی جلوگیری خواهد شد.