احتراما طی مذاکرات انجام یافته و تلاش هیئت مدیره اتحادیه مبنی بر قرار گرفتن اعضای محترم صنف پوشاک در لیست کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، اعضای محترم صنف که تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی را دارند می توانند با مراجعه به لینک زیر اقدامات لازم در این مورد را معمول دارند. 


تسهیلات کرونا - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی