1- رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

2- رعایت شئون اسلامی و مذهبی و عدم ایجاد مزاحمت به خصوص در ساعات پایانی شب و عدم استفاده از آلات و ادوات موسیقی

3- عدم فروش پوشاک با نمادهای موهن و خرافاتی ویژه ماه محرم