در این جلسه در مورد نحوه جمع آوری و ساماندهی دستفروشان و همچنین مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف بحث و تبادل نظر شد در پایان اعضای هیات مدیره این اتحادیه به آقای دکتر سعیدی پیشنهاد دادند که در مجلس کمیسیون و یا حداقل فراکسیونی با نام اصناف و بازاریان تشکیل گردد تا رسیدگی به مشکلات اصناف هدفمندتر و سریعتر انجام گیرد.